RSS
flash0001 flash0002 flash0003 flash0004 flash0005 flash0006 flash0007 flash0008 flash0009 flash0010
www.projekty.chybie.pl     |     www.biblioteka.chybie.pl     |     Serwis Samorządowy PAP     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w:
Wójt Gminy

Po przerwie spowodowanej przebudową strony internetowej wznawiamy zakładkę „ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI”. Zapraszamy do przesyłania pytań skierowanych do Wójta Gminy Chybia. Zebrane pytania będą cyklicznie przekazywane Wójtowi w celu ustosunkowania się przez Urząd do nich. Następnie na naszej stronie publikować będziemy zarówno pytania internautów, jak i odpowiedzi ze strony Urzędu.

Możecie Państwo zadawać pytania dotyczące pracy i organizacji urzędu, planów, problemów, a także strategii rozwoju gminy, kwestii dotyczących oświaty, stanu infrastruktury, wydatków gminy, itp. czyli dotyczących dowolnej sfery działalności Wójta Gminy Chybia, Urzędu oraz Gminy.

Pytanie do...

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2013-08-05, przez Chybianin
Analizuję całkowite koszta podłączenia do kanalizacji i przy 35 metrach przyłącza taki koszt wyniósłby mnie ok 15 000 zł. (koszty wykonania przyłącza i odnowienia placu).
W związku z tym zamiast przyłącza do kanalizacji wolałbym wykonać nowoczesną przydomową oczyszczalnie ścieków, na którą przeznaczyłbym ok. 10 tys. zł. i w przyszłości nie tracił środków na opłaty za odprawadzanie ścieków do kanalizacji.
W związku z tym chciałbym się powołać na Rodział 3 (Obowiązki właścicieli nieruchomości) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

Zgodnie punktem drugim budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie dla mnie nieuzasadniona, dlatego proszę o informację jakich formalności należy dopełnić aby zrezygnować z przyłącza do kanalizacji w zamian za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Z góry dziękuję za udzielenie informacji
 
Szanowny internauto „Chybianinie”, w sprawie obowiązku przyłączenia do kanalizacji oraz alternatywnych rozwiązań problemu odprowadzania ścieków z terenu własnej nieruchomości słusznie odwołuje się Pan do art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, interpretując jednak ów przepis „po swojemu”.
W istocie ta norma prawna odwołuje się do sytuacji („przypadku”), „gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona” i wówczas pozwala na zastosowanie rozwiązania zastępczego w postaci wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Brak technicznej lub ekonomicznej zasadności ma dotyczyć jednak budowy sieci kanalizacyjnej, a nie przyłącza kanalizacyjnego na terenie nieruchomości.
Należy przy tej okazji przypomnieć, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zasadniczo obowiązkiem (zadaniem własnym) Gminy lub realizującego jej zadania przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, natomiast wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.
Co rozumie się przez przyłącze i sieć kanalizacyjną, określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm./ - art. 2 pkt 5 i 7. Zgodnie tymi przepisami przyłącze kanalizacyjne oznacza odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; z kolei sieć to przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
Jak rozumiem z zadanego pytania, jest Pan właścicielem nieruchomości położonej na terenie, na którym aktualnie budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku nie ma możliwości uwolnienia się od obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie na tym etapie własnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
 
Pytanie zadane dnia 2013-08-04, przez Milka
Mam pytanie dla czego gimnazjaliści z gminy chybie nie mogą chuśtać się na placu zabaw skoro w regulaminie pisze że mogą do 15 roku życia
!
 
W odpowiedzi na pytanie wyjaśniam, że należy przede wszystkim przestrzegać Regulaminu korzystania z placu zabaw, a ponadto kierować się zdrowym rozsądkiem.
 
Pytanie zadane dnia 2013-08-01, przez mieszkaniec
Pani wójt,

mam krótkie pytanie i liczę na wyczerpującą odpowiedź. A mianowicie dlaczego u nas w gminie posiadamy blisko 10 typów segregacji odpadów, podczas gdy w Bielsku-Białej czy w Jasienicy jest prosty podział: suche i mokre? Przecież te śmieci i tak trafią do automatycznej sortowni! Z mojego punktu widzenia jest to marnotrawienie publicznych pieniędzy (na worki, administrację, weryfikację, transport, ulotki informacyjne, zapytania od zdezorientowanych mieszkańców, itp).
Dlatego proszę o informację, dlaczego w sąsiednich gminach da się rozsądnie podejść do tematu segregacji a u nas nie?
 
W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam, jak niżej.
Wykaz poszczególnych frakcji (inaczej mówiąc: rodzajów) odpadów przeznaczonych do segregacji został określony w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie tych przepisów gminy zostały zobowiązane do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie i stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności m.in. ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
Zgodnie ze  Stanowiskiem Ministerstwa Środowiska „W związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów” (opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce: Utrzymanie czystości i porządku w gminach/Baza wiedzy/Przydatne materiały) w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami. Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” oraz zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych(…).
Dalej, w tym samym Stanowisku Ministerstwo Środowiska wskazuje, iż  najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszym zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).
Ponadto Powiat Cieszyński (w tym Gmina Chybie), znajduje się w innym niż Powiat Bielski (w tym Gmina Jasienica) Rejonie Gospodarki Odpadami, co również rzutuje na sposób zbierania i zagospodarowania odpadów podlegających segregacji.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-29, przez mieszkaniec
mam pytanie kiedy placimy za odbiur smieci
 
W 2013 roku pierwszą opłatę należy wnieść za okres od 1 lipca do 30 września w terminie do 31 lipca, w wysokości jaką właściciel zdeklarował w złożonej deklaracji, w kasie urzędu lub przelewem na konto bankowe gminy:
49 8126 1033 0000 0387 2000 0020
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-22, przez Mieszkaniec Mnicha
Dzień dobry!

chciałbym Państwu podziękować że w dobie internetu mamy w gminie możliwość zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi przez stronę www gminy. Dopiero teraz przypadkiem odkryłem ten dział :).

Korzystając takiej możliwości chciałbym poruszyć jedną kwestię. Pani wójt, mieszkam w Mnichu na ulicy Topolowej, mamy tu kilka gospodarstw, które notorycznie spalają w piecach jakieś dziwne odpady. Problem jest bardzo uciążliwy zwłaszcza gdy np. w niedzielę jak na zewnątrz jest piękna pogoda, blisko 30 stopni w cieniu i taki jeden sąsiad z drugim postanawiają ogrzać wodę spalając chyba nawet opony w piecu węglowym. Tak oto kończy się przyjemne spędzanie czasu przy grillu w ogrodzie ewakuacją do domu, bo teren w okolicy zostaje zakopcony.
Drugi przykład to jeden z dalszych sąsiadów co jakiś czas przyjeżdża na swoją działkę i np. w sobotę popołudniu / wieczorem zapala mokre siano, które się tli i rozchodzi na odległość nawet jednego kilometra. Mieszkam bliżej stawów i specjalnie podjechałem szukać źródła tego smrodu - dym dochodził do nas prawie z początku ulicy Topolowej od skrzyżowania z ulicą Tuwima. Oczywiście nikogo nie było kto by nadzorował to spalanie. Ręce opadają jaki jest poziom kultury innych ludzi. Pani wójt, co można zrobić w takich sytuacjach? Nie chcemy przecież robić kłopotów sąsiadom - razem żyjemy w lokalnej społeczności. Czy można byłoby umieścić jakąś informację na stronie internetowej w sprawie edukacji mieszkańców w zakresie zagadnienia które tu poruszam?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź!
 
Jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, gdy ktoś w naszym sąsiedztwie pali w piecu, kotle c.o. lub na terenie nieruchomości - jak Pan to ujął - „jakieś dziwne odpady” nie pozostaje nic innego niż zgłoszenie sprawy na komisariat policji. Gmina Chybie (podobnie jak większość gmin wiejskich w Polsce) nie posiada służb takich jak straż gminna, które mogłyby w takich przypadkach interweniować z możliwością ukarania mandatem sprawcy zdarzenia włącznie.
Ponadto z uchwalonego w grudniu 2012r. regulaminu utrzymania czystości i porządku wynika, że na terenie Gminy dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi zgromadzonych na terenie nieruchomości pozostałości roślinnych, w szczególności w postaci suchych liści i suchej trawy z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-22, przez Pietrzykowie
Szanowni Państwo,

czy jest możliwość dokonywania opłaty za odpady komunalne w cyklu miesięcznym? Dla gospodarstwa sześcioosobowego sporym wydatkiem jest zapłata kilkuset złotych za trzy miesiące z góry. Czy poniosę jakieś konsekwencje, jeśli zamiast zapłaty za trzy miesiące z góry ustawię w banku stałe przelewy co miesiąc na odpowiednią kwotę?

Drugą kwestią którą chciałbym poruszyć, to jest wysokość opłat.
Pani wójt, proszę nam, zwykłym pracującym ludziom na etatach wytłumaczyć jak to jest, że dotychczas firmom odbierającym odpady opłacało się odbierać kubły w cenie ok 14 zł. za jeden niesegregowany - a taki napełnialiśmy na jeden miesiąc - podczas gdy w tym momencie, ta sama usługa kosztuje nas 45 zł. Nie rozumiem Pani wójt, dlaczego koszta są takie duże (i nie tylko w naszej gminie - w całej Polsce tak jest). Czy może Pani przedstawić jaką część opłaty za odpady pochłaniają koszty administracyjne? Czy konieczne było utworzenie nowych etatów.
Pani wójt, przez pewien okres pracowałem w Stuttgarcie. Wie Pani jakie tam są ponoszone koszty za śmieci? Za 4 osobową rodzinę w przeliczeniu na PLN była to kwota ok. 490 zł. na cały rok za niesegregowane śmieci. Dlatego chciałbym się dowiedzieć dlaczego u nas koszt takiej usługi wynosi 720 zł. Dlaczego my średnio musimy pracować tydzień w roku aby pozbywać się śmieci, a w Niemczech wystarczy pracować 1-2 dni?
 
W odpowiedzi na zadane pytanie na początek cytat z naszej ulotki informacyjnej :
Właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Chybie z góry na każdy kwartał bez wezwania w wysokości jaką zdeklarował w deklaracji w kasie urzędu lub przelewem na konto bankowe gminy: 49 8126 1033 0000 0387 2000 0020
w terminach:
I kwartał – do 15 lutego danego roku;
II kwartał – do 30 kwietnia danego roku;
III kwartał – do 31 lipca danego roku;
IV kwartał – do 31 października danego roku.
W 2013 roku pierwszą opłatę należy wnieść za okres od 1 lipca do 30 września w terminie do 31 lipca.
Wg stanu na chwilę obecną może Pan we własnym zakresie dokonać podziału należnej Gminie kwoty na mniejsze transze, byleby zachować w/podane terminy płatności. Nie dokonanie zapłaty we wskazanym terminie będzie oznaczało zaległość w myśl Ordynacji podatkowej, która to ustawa znajduje tutaj odpowiednie zastosowanie.
Tak, jak już kilkakrotnie to sygnalizowaliśmy, podjęliśmy pracę na zmianą uchwały dotyczącej terminów płatności opłaty śmieciowej.
Co do wysokości opłaty jest ona w Gminie Chybie na poziomie porównywalnym z innymi gminami w bliższym i dalszym sąsiedztwie. To nie gminy, lecz ustawodawca ustalił, że najpierw trzeba było na podstawie danych szacunkowych wyliczyć i przyjąć jako prawo miejscowe stawkę opłaty, a dopiero później – po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy odbioru odpadów komunalnych – można ją zweryfikować z podstawowym elementem kosztów funkcjonowania nowego systemu – kosztami usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę na terenie danej gminy. Proszę pamiętać o tym, że nowy system ma być powszechny (dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych), prowadzić do pogłębienia segregacji i odzysku nadających się do tego odpadów; ponadto gminy zostały zobowiązane do uruchomienia punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Dodatkowo w naszej gminie przyjęto, iż w ramach opłaty odbierana będzie każda ilość odpadów : zarówno segregowanych, jak i zmieszanych.
Przy przyjętej metodzie ustalania opłaty : od mieszkańca/miesiąc, wysokość opłaty miesięcznej określa się dzieląc całość kosztów funkcjonowania systemu przez liczbę mieszkańców zamieszkujących (wg złożonych deklaracji) na terenie Gminy Chybie i przez 12 miesięcy.
Tak więc w taki sposób ustalona opłata śmieciowa ma charakter ryczałtowy i w pewnym sensie solidarnościowy tzn. wszyscy płacimy za kompleksową usługę na terenie gminy, niezależnie od ilości i rodzaju odpadów wyprodukowanych na konkretnej nieruchomości.
Koszty obsługi administracyjnej nowego systemu z całą pewnością nie są główną pozycją kosztową, a ilość zadań z jednej strony informacyjno-sprawozdawczo- kontrolnych, a z drugiej związanych z rozliczaniem i egzekwowaniem opłaty śmieciowej wzrosła w sposób znaczący.
Nie ma również najmniejszego sensu porównywanie poziomu cen tego typu usług w Polsce i np. w Niemczech, gdyż trzeba by odnieść się nie tylko do wysokości wynagrodzeń w przeliczeniu na jedną z obowiązujących walut, lecz do ogólnej sytuacji gospodarczej, wynikającej także z uwarunkowań historycznych.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-22, przez Mieszkaniec
Na jaki okres czasu jest podpisana umowa z obecną firmą odbierającą odpady? Dlaczego w naszej gminie jest akurat ta firma, a nie np. taka, która dostarcza wszystkim gospodarstwom domowym kubły zamiast nic nie wartych worków?
 
Odpowiadając na zadane przez Pana pytanie wyjaśniam, jak niżej.
1) Umowa ze spółką Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rudy Śląskiej zastała zawarta na rok, tzn. do 30.06.2014r. Oferta tej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
2) Wyposażenie własnej nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne było i jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Ostatnia nowelizacja ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach stworzyła możliwość przejęcia tego obowiązku przez Gminę w ramach tzw. opłaty śmieciowej. W sposób w pełni przemyślany podjęliśmy decyzję, aby firma w ramach nowego systemu dostarczała worki (pojemniki na terenach zabudowy wielorodzinnej) na odpady segregowane, a właściciel nadal był zobowiązany do posiadania pojemnika (kubła) na odpady zmieszane. Konieczność wyposażenie wszystkich nieruchomości na terenie naszej gminy w kubły z całą pewnością wpłynęłaby na cenę oferty przetargowej, a w efekcie na stawkę miesięcznej opłaty od mieszkańca – w systemie gdzie dochody z opłaty mają zbilansować całość kosztów.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-18, przez Inżynier
Szanowna Pani Wójt,

chciałbym Panią zapytać czym kierowała się Pani oraz radni w sprawie tak znaczącej podwyżki pensji Pani wynagrodzenia które wynosi prawie 23% w stosunku do roku poprzedniego.
Analizując Pani oświadczenie majątkowe: rok 2011 wynagrodzenie 116 559,51 zł. (9713,29 na miesiąc), rok 2012 wynagrodzenie 143 058,11 zł. (11921,51 na miesiąc).
Wzrost wynagrodzenie wyniósł średnio 2208,22 na miesiąc. W tym wszystkim smutne jest tylko to, że ja jako jedyny żywiciel rodziny z wyższym wykształceniem otrzymuję minimalną pensję krajową w wysokości 1600 zł., a Państwo przyznają sobie z jednego roku na drugi podwyżkę w wysokości 2200 zł.
W związku z tym jeszcze raz chciałbym zapytać się czym kierowali się Państwo przyznając sobie tak dużą podwyżkę wynagrodzenia.
 
Szanowny Panie, pisze Pan o podwyżce mojego wynagrodzenia na podstawie przeprowadzonej przez siebie prostej analizy matematycznej danych z oświadczeń majątkowych, które zobowiązana byłam złożyć, w tym przypadku za rok 2011 i 2012. Udzielając Panu wyjaśnienia również podążę tym tropem.
W oświadczeniu majątkowym podaje się dane o dochodach uzyskanych z różnych tytułów, w tym wynagrodzenia za pracę; jest to przy tym dochód roczny zawierający wszystkie elementy składające się na dane źródło dochodów. Różnica pomiędzy dochodem z tytułu wynagrodzenia za rok 2012 i 2011 (143.058,11 zł - 116.559,51 zł = 26.498,60 zł)nie jest związana z podwyżką wynagrodzenia , gdyż takiej podwyżki w tym czasie tj. od 15.12.2010r. po prostu nie było, lecz z wypłatą w ubiegłym roku przysługującej mi po 40 latach pracy nagrody jubileuszowej.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-17, przez Mieszkaniec
Chciałbym się dowiedzieć, czy w związku z coraz większymi sukcesami tenisistek Cukrownika Chybie Gmina przy współpracy z zarządem klubu mogłaby utworzyć zawodową sekcję tenisa stołowego kobiet?

Można zauważyć, że na obecnym szczeblu rozgrywek krajowych (I liga kobiet) zdecydowana większość klubów jest o statusie zawodowym.

Serdecznie pozdrawiam
 
RKS „CUKROWNIK” Chybie, tak, jak każdy klub sportowy, jest podmiotem posiadającym osobowość prawną i podejmującym decyzję poprzez swoje organy (zarząd klubu, walne zebranie). Wyrażona przez Pana sugestia została przekazana władzom klubu celem rozpatrzenia.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-14, przez Slawek
WITAM.
Jestem zadowolony z działań jakie Pani prowadzi w sprawie połączeń kolejowych w gminie Chybie.Niestety Koleje Śląskie ,nie zwracaja uwagi na pojedyncze pisma;jedynym wyjsciem jest zorganizowanie spotkania wszystkich gmin przez które przechodzi linia kolejowa Czechowice Dz--Zebrzydowice --Cieszyn.Od dłuższego czasu można przeczytac ze w sprawe polączen kolejowych na naszej trasie (Cieszyn--Katowice)włączył sie senator Pan Tadueusz Kopec;wiem również że zarówno burmistrz Cieszyna Pan Szczurek jaki i również wójt Zebrzydowic Pan Kondziołka zainteresowani są połączeniami kolejowymi;w/g mnie tu trzeba nawiązac wspólpracę i razem zawalczyc o połączenia kolejowe.Serdecznie pozdrawiam
Sławomir Czylok (PodrozujKolejamiSlaskimiDoCieszyna)
 
Dziękuję za sugestię. Jeśli Pan zauważył, ostatnie wystąpienie (protest) w sprawie niekorzystnych zmian w rozkładzie jazdy „Kolei Śląskich” na linii Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice - Cieszyn było wspólne z Wójtem Gminy Zebrzydowice.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-13, przez Kierowca
Dzień dobry. Mam kilka pytań dotyczących organizacji ruchu drogowego w naszej miejscowości:

1. Kilka lat temu został wprowadzony ruch jednokierunkowy na ulicy lipowej ( dojazd do cmentarza) od strony ulicy bielskiej do skrzyżowania z ul sportową. Powoduje to, konieczność przejazdu przez centrum Chybia w drodze powrotnej z cmentarza. W niedziele powoduje to niepotrzebne wzmożenie ruchu w samym centrum, gdzie i tak juz jest tłoczno wokół kościoła. W dużych miastach dąży się do rozładowywania ruchu poprzez stosowanie obwodnic i objazdów. Nie rozumiem więc idei jednokierunkowej ulicy lipowej. Tymbardziej, iż nie jest ona za wąska na ruch dwukierunkowy.

2. W ˝Nowej Formacji˝ członkowie klub radnych PiS, zgłosili juz kilka wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu w centrum Chybia. Padały pomysły postawienia fotoradaru oraz aktywnego znaku. Jak sam pomysłodawca stwierdził pamietajac o fotoradarze zwalnia. Moim zdaniem nie tędy droga. Pamiętajmy ze fotoradar ˝robi zdjęcia˝ w danym miejscu. Kierowca zwolni przed fotoradarem, poczym przyśpieszy aby ˝odrobić˝ czas.

3. Ulica bielska od zakładu Łukosz aż do delikatesów Delisso to jednokilometrowa prosta. Sugeruję, że powinno zastosować tam zakaz wyprzedzania. Nie raz byłem świadkiem jak kierowcy na ˝obcych˝ tablicach nie wiedząc o wjeździe na osiedle centrum oraz ulice okrężną, wyprzedzali doprowadzając do bardzo niebezpiecznych sytuacji a nawet wypadków.
 
Dziękuję za zgłoszone wnioski, uwagi i propozycje dotyczące organizacji ruchu drogowego. Zostaną one wnikliwie rozpatrzone, a w zakresie dotyczącym dróg powiatowych – przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie.
Od razu jednak zwrócę uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze na ul. Bielskiej od centrum Chybia w kierunku Strumienia jest już posadowiony znak „zakaz wyprzedania”. Po drugie, ze względu na to, że zmiana organizacji ruchu wiąże się z kosztami (projekt, zmiana oznakowania), wskazanym byłoby, aby mieszkańcy zainteresowani przywróceniem ruchu dwukierunkowego na ul. Lipowej w Chybiu złożyli w tut. Urzędzie Gminy stosowny pisemny wniosek w terminie składania wniosków do przyszłorocznego budżetu (do 31.08.2013r.)
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-12, przez mieszkanka z Mnicha
Wczoraj miałam okazję przejechać ul.Piechy po wykopach, takiej fuszerki nie widziałam jak można tak spieprzyć robotę kto nad tym panuje, kto za to odpowiada i kto za to IM PŁACI, czy nie można zrobić tego dobrze???????????????
Proszę o odpowiedź
 
Uwagi zostały przekazane wykonawcy i inspektorom nadzoru. Wyjaśniając natomiast kwestę płatności informuję, że zapłata przez Gminę następuje po wystawieniu przez wykonawcę faktury za wykonaną pracę, która wcześniej w tym zakresie musi zostać odebrana przez inspektora nadzoru. Inaczej mówiąc bez podpisu inspektora nadzoru potwierdzającego wykonanie danego zakresu robót (kanalizacyjnych, drogowych, innych) zgodnie z przepisami i normami z danej branży nie może nastąpić jakakolwiek płatność.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-11, przez Mieszkaniec
Dzien dobry,

Ponizej przedstawiam kolejnych kilka pytan, ktorych odpowiedzi mnie bardzo interesuja.

1) Kiedy ruszy planowany remont nawierzchni jezdni ul. Bielskiej nadzorowany przez Powiat? W mediach byla mowa o tym, ze bedzie realizowany w tym samym czasie co remont chodnika.

2) Czy aktualnie Gmina Chybie ubiega sie o jakies dofinansowania, jesli tak - to dla jakich projektow? Kiedy poznamy wyniki przyznanych dofinansowan?

3) Specjalny komitet ds. sportu w naszej Gminie planuje m.in. budowe dwoch kortow do siatkowki plazowej. W jaki sposob beda one chronione przed potencjalna kuweta dla zwierzat?

Chcialbym tutaj odwolac sie do obecnie jedynego takiego boiska przy ZSP Zaborze. Kort ten w ogole nie jest zabezpieczony, a bawia sie tam dzieci z tamtejszej szkoly. Bedac na tym piasku czuc i widac duzo rzeczy, ktorych tam nie powinny miec miejsca - jest to bardzo niebezpieczne dla naszych pociech.

Uwazam, ze komisja w trybie natychmiastowym powinna sie zajac tym problem, zanim przystapi do realizacji swoich planow. Najwazniejsze jest zdrowie, a dopiero pozniej sport.

Z wyrazami szacunku
 
Ad. 1
Remont nawierzchni jezdni ul. Bielskiej na odcinku tożsamym z tym, na którym staraniem naszej Gminy wyremontowano chodnik, jest zadaniem pilotowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie – zarządcę m.in. tej drogi. Wg uzyskanych w cieszyńskim PZDP informacji wykonawca robót drogowych został już wyłoniony, w bieżącym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania upłynie 30.09.2013r.

Ad. 2
Za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj” złożyliśmy do Programu Operacyjnego „RYBY” wniosek dotyczący dofinansowania II etapu remontu budynku domu kultury przy ul. Cieszyńskiej nr 2 w Chybiu (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej). Wniosek ten został pozytywnie oceniony przez komitet oceniający w ramach LGR zgodność ze strategią obszaru rybackiego, a obecnie znajduje się na etapie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Ad. 3
Zespół ds. rozwoju infrastruktury sportowej w naszej gminie, powołany z inicjatywy p. Mirosława Wardasa – Przewodniczącego RG Chybie, przed miesiącem przedstawił efekt swojej dotychczasowej pracy w postaci planu przedsięwzięć. Zaprezentowany, także na łamach prasy lokalnej, plan nie ma charakteru programu, którego realizacja (wraz z przewidywanymi kosztami) byłaby rozpisana już teraz na konkretne lata.
Pana uwagi odnośnie zabezpieczenia boiska ogólnodostępnego funkcjonującego w pobliżu szkoły w Zaborzu zostały przekazane osobom zajmującym się utrzymaniem tego obiektu.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-09, przez Mieszkaniec
Szanowna Pani Wojt,

Bardzo cieszy interwencja z Pani strony dot. rozkladu jazdy. Niestety takiej odpowiedzi mozna bylo sie spodziewac. Trzeba pogodzic sie z tym, ze mieszkancy naszego powiatu. Jest to pewnie spowodowane zbyt mala liczba miejsc obsadzonych w sejmiku wojewodzkim.

Chcialbym sie dowiedziec, czy jednak bedzie Pani probowala w jakikolwiek mozliwy sposob jeszcze interweniowac w celu ustalenia bardziej korzystnych godzin kursowania pociagow?
 
Odpowiadając na zadane pytanie – oczywiście nie wykluczam podjęcia prób interwencji w sprawie zmodyfikowania rozkładu jazdy pociągów KŚ tak, aby uwzględniał on potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszej Gminy; jednak biorąc pod uwagę otrzymaną odpowiedź coraz mniej wierzę w  to, że taka interwencja może przynieść pożądany efekt.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-08, przez Chybianka
Witam. Mam pytanie związane z fontanną w parku.Chodzi mi o to aby naszą fontannie napełnić solanką Zabłocką tak jak to jest zrobione w gm Strumień cieszy się to ogromną popularnością jak u ludzi starszych tak i młodych.Myślę że takie rozwiązanie w znacznym stopniu zainteresowałoby mieszkańców niż nasza figurka Utopca.
 
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie wyjaśniam, iż postulat przerobienia fontanny w centrum Chybia na solankową wiąże się z koniecznością sprawdzenia czy nasza instalacja jest przystosowana do tego typu substancji chemicznej ( czy nie będą zachodzić reakcje chemiczne) pomiędzy obudową instalacji do zasilania ( rury , pompy zawory , uszczelki itp.), a cieczą.
Ponadto w naszym przypadku woda w fontannie jest na bieżąco uzupełniana z sieci wodociągowej, natomiast w przypadku solanki niezbędne będzie zabudowanie zbiornika na solankę.
Obiecuję sprawę rozeznać, jednak zastrzegam, że w tegorocznym budżecie Gminy Chybie nie mamy zaplanowanych środków finansowych na ewentualną przeróbkę.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-04, przez matka przedszkolaka
Rodzice właśnie składają w przedszkolach zobowiązujące oświadczenia w  jakich godzinach dziecko będzie uczęszczało do przedszkola. Czy nie powinni wcześniej znać stawki za pierwszą, drugą czy trzecią godzinę dodatkowo płatnej opieki ?
 
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że stawki opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania wynoszą odpowiednio:
1) 3,00 zł – za pierwszą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych;
2) 2,00 zł – za drugą godzinę zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych;
3) 1,00 zł – za trzecią i kolejne godziny zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych.
Stawki zostały ustalone w uchwale nr VI/30/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Chybie (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 czerwca 2011 r. Nr 120, poz. 2281), zmienionej następnie uchwałami z 12 lipca 2011r. i 20 listopada 2012r.
Wszystkie trzy uchwały stanowią prawo miejscowe. Były podane do wiadomości publicznej, jak również przekazane dyrektorom przedszkoli.
Jednocześnie informuję, że w dniu 26 czerwca 2013 r. Prezydent RP podpisał zmianę ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa zmieniająca dotyczy m.in. wprowadzenia dofinansowania z budżetu państwa zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego; zmiany zasad opłacania za zajęcia przekraczające ustalony przez radę gminy czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (1 zł za każdą godz.); uporządkowania zasad organizacji wychowania przedszkolnego itp.
Ustawa zmieniająca nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw RP.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-04, przez Chybianka
Witam . Chciałabym zapytać czy wiadomo co powstanie na miejscu byłego stawu który jest teraz zasypywany czy planowany jest postawienie w tym miejscu nowego sklepu spożywczego typu lidl?
 
Na tą chwilę nie posiadam takiej wiedzy. Wieczystym użytkownikiem gruntu, o którym Pani pisze jest nadal Spółka MONET.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-02, przez Rozsądny
Do wcześniejszego pytania dodaje cytat z ulotki strumienskiej:˝OPAKOWANIA PO SUROWCACH WTÓRNYCH POWINNY BYC WZGLĘDNIE CZYSTE,
POZBAWIONE ZAWARTOŚCI, JEDNAKŻE NIE WYMAGAJĄ DOKŁADNEGO MYCIA.
Jesli wyrobimy zwyczaj mycia pojemniczkow i innych smieci wbrew rozsądkowi, potem długie lata będziemy tego oduczać, a przecież tak się stanie.
 
Odpowiadając na zadane pytanie, jeżeli już tak dokładnie odnosimy się do tekstów ulotek, materiałów informacyjo-edukacyjnych z poszczególnych gmin, to pozwolę sobie zacytować fragmenty z naszej gminnej broszury :
1) TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty
Uwaga! „Butelki i opakowania powinny być czyste, opróżnione z resztek zawartości, mogą zawierać etykiety.”
2) SZKŁO – worek zielony
Uwaga! „Butelki i słoiki powinny być czyste, opróżnione z resztek zawartości, mogą zawierać etykiety.”
3) METALE – worek czerwony
Uwaga ! “Puszki powinny być czyste, opróżnione z resztek zawartości, mogą zawierać etykiety.”
Jak wynika z powyższego podany jest stan, w jakim mają znajdować się odpady opakowaniowe podlegające segregacji wrzucone do odpowiedniego worka; gmina nie narzuca sposobu osiągnięcia tego stanu.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-01, przez Mieszkaniec
Dzien dobry Pani Wojt,

Korzystajac z okazji, chcialbym sie zapytac: Kiedy zostanie skoszona trawa przy ul. Targowej/Sportowej (teren lesny)? Czy Gmina jest w stanie w jakis sposob wplynac na reakcje nadlesnictwa? Im wieksza trawa, tym wieksze problemy dla alergikow.

Drugie pytanie mam odnosnie ustawy smieciowej: Jestem zadowolony z obecnych dzialan Gminy w zwiazku z ustawa, ale chcialem sie dowiedziec czy na obradach sa omawiane rowniez problemy z zasmiecaniem poboczy drog, jak ma to miejsce chociazby przy ul. Targowej. Nie raz mozna zobaczyc tutaj stare telewizory czy opakowanie po spozytym jedzeniu. Jest Pani pewna, ze ustawa smieciowa pomoze rozwiazac ten problem?

Serdecznie pozdrawiam
 
W pierwszych dniach lipca zostało wystosowane do PGL LASY PAŃSTWOWE – Nadleśnictwa Bielsko pismo zobowiązujące do usunięcia chwastów/wykoszenia terenów przy ul. Targowej/Sportowej oraz Cieszyńskiej/Kolejowej.
Problemy związane za zaśmiecaniem poboczy dróg są nam znane i w miarę naszych możliwości staramy się przynajmniej usuwać śmieci, tam gdzie zostały one zauważone bądź zgłoszone. Rokrocznie na usuwanie tzw. dzikich wysypisk Gmina Chybie wydatkuje spore pieniądze.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku powinna nas wszystkich zmobilizować do osiągnięcia postępu gdy idzie o poziom segregacji i odzysku odpadów, jednak nie łudźmy się co do tego, że natychmiast znikną wszystkie śmieciowe problemy.
 
Pytanie zadane dnia 2013-07-01, przez Hanna Waleczek
Właśnie pakuję śmieci segregowane do worków, worki są lilipucie i słabe. Przy pierwszej próbie załadowania odpadów biodegradowalnych rozpruł się worek. Litości! przecież to amatorszczyzna. A jak te ˝inne˝, własne worki opisać, przypiąć wizytówkę (!), na dostarczonych workach nie ma numeru posesji.
 
W odpowiedzi na zadane pytanie ( i wiele podobnych) przyjmuję jako w pełni zasadne uwagi odnośnie jakości i pojemności dostarczonych worków. Podjęłam już z firmą z Rudy Śląskiej rozmowy na ten temat i zrobię wszystko, aby problem jak najszybciej został rozwiązany. Opis dodatkowych worków : rodzaj odpadu (plastik, szkło, papier itp.) oraz numer porządkowy nieruchomości (nazwa ulicy, nr budynku np. Bielska XX).
 

 • BBFan
 • Schronisko dla zwierząt
 • Dokumenty zastrzeżone
 • Fundacja Zdrowia
 • Detektor burzowy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • RegioSet
 • Śląskie
 • WKU Bielsko Biała
 • Mikroporady
 • Cieszyńska Kraina
 • Żabi Kraj
 • Euroregion
 • Gmina Ustka
 • Projekty Chybie
 • Terlicko
 • OSP Chybie
 • CEIDG
 • PUP Cieszyn
 • OX
 • Impuls
 • OSP Mnich
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl
NIP: 548-261-43-34, Regon: 072182396
Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x