Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Start
KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA     |     www.projekty.chybie.pl     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna pytanie do
Zadaj pytanie Wójtowi
 

Pytanie zadane dnia 2015-05-16 21:09:22, przez Mieszkaniec
Szanowny Panie Wójcie.
Mam dwa pytania odnośnie ulicy Lipowej.
1. Jak długo mamy czekać na ponowne zaświecenie latarni na w/w ulicy.
2. Ulica Lipowa wg znaków drogowych jest ulicą jednokierunkową. Obserwując ruch samochodowy na tej ulicy, można odnieść wrażenie, że jest to ulica dwukierunkowa. Jak długo będzie trwało pobłażanie na łamanie przepisów ruchu drogowego.
 
W nawiązaniu do zadanego pytania Wójt Gminy Chybie uprzejmie informuje, jak niżej.
1) Awaria oświetlenia ul. Lipowej została zgłoszona do Tauronu w minionym tygodniu. Ponownie w dniu 18 maja 2015r. o godz. 7.45 została telefonicznie zgłoszona awaria oświetlenia do Tauronu na posterunek energetyczny w Skoczowie; część lamp została już naprawiona, natomiast pozostałe dwie mają ponownie zaświecić w piątek 22-go maja.
2) Kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego należy do Policji. Teren Gminy Chybie podlega pod posterunek Policji w Strumieniu, gdzie należałoby zgłosić łamanie przepisów ruchu drogowego na ulicy Lipowej.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-05-11 16:28:03, przez slawek
Witam.
Panie Wójcie kto jest odpowiedzialny za nadzór ze strony gminy nad firmą która prowadzi budowę kanalizacji w gm. Chybie , skandalem jest ponowne zrywanie asfaltu m.in. na ulicy Lipowej czy Kasztanowej, celem--naprawa fuszerki wykonanej przez firmę.Kto zapłaci za ponowne asfaltownanie dróg.Dlaczego niektore domy nie zostały podłączone na ulicy wyzwolenia do kanalizacji,pytam bo w tym roku ma byc zaczęta budowa chodnika od OSP do sklepu Bohen a te domy są własnie na wymienionym odcinku.
Prosze o odpowiedz.
 
Wójt Gminy Chybie – Pan Janusz Żydek uprzejmie informuje, jak niżej.
Naprawy sieci kanalizacyjnej i  dróg są prowadzone w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wykonania robót budowlanych; wszelkie koszty związane z robotami instalacyjnymi i odtworzeniowymi ponosi Wykonawca robót, nie Gmina!
W ramach zakończonego w ubiegłym roku etapu budowy kanalizacji wykonano sięgacze do budynków na określonym obszarze, ujętych w zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr 1451 z 15 września 2009 r. z późn. zm. projekcie budowlanym budowy kanalizacji – etap I i II. Pozostałe budynki, m.in. z ul. Wyzwolenia planowane są do podłączenia na podstawie projektu budowlanego – etap III - planowanego do realizacji po 2015 roku.
Chodnik wzdłuż ulicy Wyzwolenia planowany jest do budowy po zaktualizowaniu dokumentacji projektowej, na odcinku, na którym istnieje kanalizacja sanitarna.
Nie planujemy budowy chodnika w tym roku, przystąpiliśmy natomiast do aktualizacji dokumentacji, na którą przeznaczamy w tym roku kwotę 48,5 tys. zł.
Dopiero od przyszłego roku będziemy aplikować o środki zewnętrzne na ten cel. Całkowity koszt budowy chodnika wraz ze ścieżka rowerową wzdłuż całej ul. Wyzwolenia (wg danych z 2010r.) może wynieść ponad 3 mln 400 tys. zł.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-24 22:53:14, przez Mieszkaniec Gminy
Szanowny Panie Wójcie,
zwracam się do Pana kolejny raz z zapytaniem dotyczącym utrzymania czystości pobocza ulicy Cieszyńskiej na odcinku wzdłuż stawu pozostałego po cukrowni.
Na wskazanym terenie jesienią ubiegłego roku rozciągnięto wzdłuż pobocza folię, która w tej chwili nie spełnia zamierzonej funkcji i podarta zaśmieca pobocze i okolicę po obu stronach jezdni. Pobocze i działka znajdująca się naprzeciw byłego stawu (przy powstałym parkingu) również zaśmiecone rzucają się w oczy przechodzącym i przejeżdżającym w tym miejscu osobom.
Czy Pan Wójt, mając do tego pełne prawo, mógłby podjąć odpowiednie działania, dzięki którym uprzątnięte zostaną wskazane przeze mnie miejsca, a są to miejsca będące w ścisłym centrum naszej miejscowości w bezpośrednim sąsiedztwie budynku GOK i placówki oświatowej.
 
W odpowiedzi na pytanie w sprawie utrzymania czystości ulicy Cieszyńskiej na odcinku wzdłuż stawu pozostałego po cukrowni, informuję, że przedmiotowy teren należy do prywatnego właściciela.
W dniu 30 kwietnia b.r. otrzymaliśmy od właściciela informację o uporządkowaniu terenu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-24 22:11:07, przez Paweł
Szanowny Panie Wójcie,

Czy planuje Pan podjęcie działań mających na celu tworzenie planów/programów dotyczących ochrony środowiska, pozwalających na uzyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z poprawą środowiska na terenie Gminy Chybie?
 
Gmina Chybie posiada Program ochrony środowiska dla gminy Chybie na lata 2013-16 z perspektywą do roku 2020, w którym przedstawiony został stan środowiska na terenie gminy Chybie oraz propozycje rozwiązań we wszystkich dziedzinach związanych z ochroną środowiska w najbliższych latach.
W roku 2011 opracowany został Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Chybie na lata 2011-2030. Jego wdrożenie planowane jest, w zależności od posiadanych środków, ale przede wszystkim w zależności od zgłoszeń mieszkańców zainteresowanych tego rodzaju wsparciem.
Budowę sytemu kanalizacji prowadzimy w oparciu o Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w którym jako aglomeracja o wielkości powyżej 10 000 RLM uczestniczymy.
Obecnie opracowywany jest plan gospodarki niskoemisyjnej, na podstawie którego możliwe będzie aplikowanie o środki m.in. na termomodernizację budynków i wymianę źródeł ciepła.
Ponadto jako gmina jesteśmy zainteresowani ubieganiem się o środki na instalacje prosumenckie, z których będą mogli korzystać nasi mieszkańcy, jak również przydomowe oczyszczalnie ścieków (na terenach, na których nie powstała lub nie będzie realizowana sieć kanalizacyjna) oraz wyminę oświetlenia ulicznego na ledowe.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-04-10 23:31:28, przez Justyna
Witam, mam pytanie odnośnie placu zabaw dla dzieci mieszczącym sie w parku w Chybiu. Nie wiem czy ktoś z władz gminy zauważył, ale jedna kostka betonowa przy pomarańczowej zjeżdżalni jest mocno popękana. Czy istnieje szansa naprawy? Bezpieczeństwo dzieci powinno być najwazniejsze. Pozdrawiam
 
Przegląd urządzeń zlokalizowanych na terenie placu zabaw w parku w Chybiu dokonywany jest corocznie po okresie zimy oraz w trakcie sezonu letniego. W tym roku taki przegląd już się odbył i uszkodzone kostki w nawierzchni syntetycznej zlokalizowanej pod pomarańczową zjeżdżalnią zostaną wymienione. Pragniemy wyjaśnić, iż nie są to kostki betonowe, ale kostki wykonane z granulatu gumowego stosowanego jako nawierzchnie pod urządzenia zabawowe na otwartych placach zabaw.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-29 22:47:32, przez zaciekawiony mieszkaniec
Witam. Pytanie dotyczy sie chodnika wzdluz ulicy wyzwolenia?? Po przeczytaniu artykulu na ox mozna wywnioskowacze ze  obiecany chodnik wzdluz ulicy wyzwolenia znow bedzie tylko na papierku w 2015?!! Ile juz przeznaczono juz pieniedzy na projekty i przeksztalcenia i kto jest za to odpowiedzialny??!!
I jak z obietnicam?? To bedzie ten chodnik do sklepu bohen jak obieca nowy wojt w 2015??
Pozdrawiam
 
W budżecie gminy Chybie na 2015 rok zostało ujęte zadanie „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu” ; na jego realizację zabezpieczono kwotę 100 tys. zł. Taka kwota może pozwolić na wybudowanie w tym roku chodnika tylko na pewnym odcinku. W ramach tego zadania planowano pozyskanie dotacji ze środków zewnętrznych, niemniej jednak przedłużające się po stronie instytucji ogłaszających konkursy procedury z tym związanie na razie nie pozwalają na pozyskanie tego rodzaju dofinansowania i najprawdopodobniej nie będzie to możliwe w tym roku. Niemniej jednak kwota którą mamy zabezpieczoną w budżecie na ten rok zostanie zaangażowana w realizację tej inwestycji w takim wymiarze, na jaki pozwolą środki.
Ponadto warto przypomnieć – ze względu na stanowisko zarządcy drogi powiatowej – Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, że realny pierwszy etap budowy chodnika ze ścieżką rowerową może dotyczyć docelowo odcinka do wysokości sklepu BOHEN, tj. obszaru na którym Gmina wykonała sieć kanalizacji sanitarnej, a mieszkańcy mają możliwość przyłączenia się do tej sieci i odprowadzania nią ścieków.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-27 23:59:04, przez Mieszkaniec
Witam,czy jest szansa aby na trasie Chybi-Bielsko znów jeździły PKS-y tak jak dawniej,firma przewozowa˝Linea Trans˝ bardzo dużo ceni sobie za Bilety.
 
Szanowny mieszkańcu,
Sytuacja na rynku przewozów pasażerskich w naszym rejonie uległa zasadniczej zmianie. Obecnie na terenie powiatu cieszyńskiego nie ma przewoźników o charakterze publicznym – wszystkie działające tu firmy transportowe, w tym LINEA-TRANS i skoczowski TRANSKOM, są firmami prywatnymi.
Jedyny PKS który wcześniej przejeżdżał przez teren naszej gminy na trasie Strumień – Chybie – Bielsko-Biała, to PKS Bielsko Biała, który od kilku lat jest spółką międzykomunalną powiatu bielskiego (jej współwłaścicielami są Powiat Bielski i gminy tego powiatu). Bielski PKS nie wyjedzie poza obszar własnego powiatu, o  ile nie otrzyma dotacji od gmin, przez teren których przejeżdża – w naszym przypadku Strumienia i Chybia.
Udzielenie z budżetu gminy dotacji dla jednej firmy przewozowej z pewnością pociągnęłoby za sobą roszczenia innych przewoźników o  udzielenie również im (zasada równego traktowania) dotacji do niedochodowych z natury przewozów, na co w obecnym budżecie nie ma zaplanowanych środków.
Biorąc pod uwagę powyższe Gmina Chybie nie ma praktycznie żadnego wpływu na prywatne podmioty działające na naszym terenie, które kierują się głównie dochodem.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-10 23:51:50, przez AGNIESZKA
WITAM,czy w naszej gminie jest realizowany program dofinansowania inwestycji związanych z usuwaniem azbestu? taki program jest realizowany w gminie strumień. a co z naszymi domami?
 
Szanowna Pani Agnieszko, uprzejmie informujemy, że 8 marca 2011 roku Rada Gminy Chybie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030”. Jak dotąd program ten nie był realizowany ze względu na brak ustalenia źródła finansowania (czy to zewnętrznego czy też ze środków budżetowych) dotacji dla zainteresowanych podmiotów.
Proszę również wziąć pod uwagę, ze zarówno programy gminne, jak i Program Oczyszczania Kraju z Azbestu do roku 2032, są programami długofalowymi.
Niemniej jednak Pan Wójt, biorąc pod uwagę możliwości dofinansowania zewnętrznego, które się pojawią odnośnie tego tematu, rozważy uruchomienie realizacji tego programu w kolejnych latach.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-03 15:53:45, przez Adam
WITAM Panie Wójcie czy w Urzędzie Gminy jest komórka która ma kontrolę na rolnikami.W ubiegłym roku, w lipcu w czasie kiedy byłem w szpitalu straciłem 6 rodzin pszczelich.Z informacji domowników wiem że pszczoły które jeszcze doleciały do ula ginęły w krótkim czasie. Niektórzy tzw.˝wielcy˝ rolnicy opryskują np zboża w dzień, a w zbożach jest czasem dużo kwitnących chwastów. Tak też było prawdopodobnie w ubiegłym roku, moje pszczoły poszły na wykę wysianą w zbożu pewnego pana który opryskiwał zboże w samo południe.(później się wyparł)Zamierzam kupić kilka rodzin, jeszcze raz spróbować. Zastanawiam się co robić na przyszłość [koszt jednej rodziny pszczelej to min 350 zł.] Pozdrawiam Serdecznie
 
"Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem" - to ogólne zasady stosowania środków ochrony roślin określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 ze zm.).
Warunki w jakich można stosować środki ochrony roślin określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 516). Zgodnie z jego postanowieniami na terenie otwartym środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego można stosować w odległości co najmniej 20 m od pasiek. Dodatkowo zabieg musi być wykonywany przy wietrze, którego prędkość nie przekracza 4 m/s, a najlepiej przy bezwietrznej pogodzie, aby nie dopuścić do znoszenia preparatu. Biorąc pod uwagę w/w wymagania odpowiednią porą dla wykonywania zabiegu jest wczesny ranek lub późne popołudnie.
Wójt nie sprawuje kontroli nad rolnikami, dlatego w Urzędzie Gminy nie ma komórki, która tym by się zajmowała. Kontrolą prawidłowego stosowania środków ochrony roślin przez rolników zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przypadki niewłaściwego prowadzenia oprysków można zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddziału w Cieszynie, ul. Górny Rynek 1, 43-400 Cieszyn tel. 33 8521677.
Ponadto naruszanie przepisów można zgłaszać na Policji; przywoływana ustawa o środkach ochrony roślin postanawia m.in., że „kto stosuje środki ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska (...) podlega karze grzywny”.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-01 18:13:40, przez mieszkańcy Mnicha
Panie Wójcie proszę o odpowiedz na pytania:
-ile Gminę kosztowały i jakie kursy i szkolenia strażaków z OSP Mnich poprzedniej kadencji Rady
-kto dał zezwolenie na zakup psów dla OSP Mnich
-jaki będzie koszt utrzymania psów
-czy to prawda że zostanie zakupiony samochód do przewozu psów, kto to będzie finansował-
-czy to prawda że już jeden silnik do pontonu został zniszczony
 
W odpowiedzi na zadane pytania Wójt Gminy Chybie uprzejmie informuje, jak niżej.

1. Ile Gminę kosztowały i jakie kursy i szkolenia strażaków z OSP Mnich poprzedniej kadencji -
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina na każdy rok budżetowy przewiduje środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla strażaków wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie corocznie organizuje bezpłatne szkolenia dla strażaków, za które Gmina na bieżąco wypłaca należny ekwiwalent w zależności od ilości godzin kursu, po złożeniu przez daną jednostkę OSP wniosku o jego wypłatę. W roku 2015 na wypłatę ekwiwalentu została zabezpieczona w budżecie Gminy kwota 15 000,00 zł.
Dodatkowo Gmina sfinansowała strażakom OSP:
- kurs na uzyskanie patentu stermotorzysty prowadzony przez pracownika Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, w którym uczestniczyło pięciu strażaków z OSP Mnich w roku 2011 oraz trzech strażaków z OSP Chybie w roku 2012,
- szkolenie przeprowadzone przez Zarząd Wojewódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących i powodziowych dla trzech strażaków z OSP Mnich i trzech strażaków z OSP Chybie w roku 2012.
Ponadto w roku 2013 Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu samodzielnie sfinansowała szkolenie dodatkowo dla trzech strażaków, którzy również uzyskali patent stermotorzystów.
Należy zaznaczyć, że OSP Mnich w 2013 roku z własnej inicjatywy przystąpiła do realizacji projektu „W pogoni za żywiołem” (Kapitał Ludzki RPO 2007 – 2013), ze środków którego sfinansowała szkolenie przeprowadzone przez Śląski WOPR dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności z zakresu:
- wody górskie płynące i powodziowe,
- zastosowanie technik linowych w ratownictwie wodnym na tamach i mostach,
- kurs kwalifikowanej I pomocy.
W szkoleniu wzięło udział dziewięciu strażaków z jednostki, a koszt wyszkolenia jednej osoby to 5700,00 zł co ogółem wynosiło 51300,00 zł.

2. Kto dał zezwolenie na zakup psów dla OSP Mnich – jaki będzie koszt utrzymania psów –
Psy są własnością przewodników, którzy są członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu i będą stanowiły zespół ratowniczy działający przy jednostce. Wszystkie koszty związanie z zakupem i utrzymaniem pokrywane są ze środków własnych przewodników. Po otrzymaniu certyfikacji i zdaniu egzaminów gruzowych i terenowych klasy I – przewodnik otrzyma z KSRG (Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy) środki finansowe na bieżące utrzymanie psa ( tj. pokarm i szczepionki).

3. Czy to prawda, że zostanie zakupiony samochód do przewozu, kto to będzie finansował –
Samochód przeznaczony jest do działań z zakresu ratownictwa wodnego i poszukiwawczego.
Dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 30 000,00 zł przez Gminę nastąpi dopiero w momencie otrzymania środków finansowych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Wkład finansowy Gminy do zakupu samochodu szacowany jest na 25% całości zadania, które stanowi kwotę 130 000,00 zł (środki własne OSP Mnich na zakup samochodu to kwota 10 000,00 zł).
W tym miejscu warto podkreślić, że Gmina Chybie w ostatnich latach partycypuje w kosztach zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP Gminy:
- rok 2010 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Chybie – RENAULT MASTER w kwocie 66961,00 zł,
- rok 2012 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Mnich – RENAULT MIDLUM 210. 13/C w kwocie 75000,00 zł,
- rok 2013 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zaborze – IVECO EURO STAR 240 w kwocie 160000,00 zł,
- rok 2014 dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Chybie – SCANIA P400 w kwocie 500000,00 zł.
Na rok budżetowy 2015 Gmina Chybie zabezpieczyła kwotę 100000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w Zarzeczu.

4. Czy to prawda, że już jeden silnik do pontonu został zniszczony –
Silnik spalinowy EVINRUDE E-TEC E 25 zakupiony do pontonu jak każdy sprzęt silnikowy wymaga wymiany bieżących elementów eksploatacyjnych takich jak filtr powietrza i oleju. W ostatnim czasie został dokonany nieodpłatnie przegląd techniczny silnika przez mechanika z OSP Mnich. Jest sprawny i gotowy do natychmiastowego użycia.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-03-01 13:58:35, przez Mieszkaniec
Kto i dlaczego skonstruował ˝ANKIETĘ w sprawie kierunków zagospodarowania terenu b. pól irygacyjnych d. cukrowni w Frelichowie˝. Większość osób, które wybrałyby NIE odstraszy gwiazdka: należy wpisać ˝swój pomysł˝. Po to Was wybrano by podać alternatywę. Krótko: ankieta tendencyjna...
 
„ANKIETA w sprawie kierunków zagospodarowania terenu b. pól irygacyjnych d. cukrowni w Frelichowie" została opracowana i przygotowana przez Urząd Gminy w Chybiu w celu przede wszystkim informowania mieszkańców o projektowanych kierunkach zagospodarowania tego terenu należącego do gminy, jak i również umożliwienia wypowiedzenia się wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom. Szczegółowe informacje dotyczące ankiety, jej charakteru i znaczenia oraz „usytuowanie” w relacji do procedury planistycznej zawiera towarzyszący ankiecie list Pana Wójta Janusza Żydka (dostępny również na stronie internetowej gminy).
Propozycja kierunku zagospodarowania tzw. pól irygacyjnych w Frelichowie została przygotowana przez fachowców (Firmę Urbanistyczną z Rybnika). Jeśli kierunek zagospodarowania tych terenów miałby być inny niż zaproponowany, to przede wszystkim należałoby ustalić takie kierunkowe rozwiązanie (przy założeniu, że będzie ono jasno sprecyzowane - np. mieszkalnictwo, nieuciążliwe usługi i produkcja).
Ostatecznie decyzja w sprawie należeć będzie do Rady Gminy Chybie, która większością głosów podejmie stosowną uchwałę.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-24 18:04:15, przez simon
http://www.beskidzka24.pl/artykul,stacja_do_wyburzenia,29866.html - dziwnym zbiegiem okoliczności przewodniczącym komitetu budowy stacji był człowiek o tym samy nazwisku co Pan Panie wójcie. http://kolejcieszyn.pl/157.php?s=zaborze Szkoda tej stacji naprawdę nie da się nic zrobić z tym budynkiem?
 
To pytanie głównie należy postawić przede wszystkim właścicielowi obiektu, tj. PKP S.A. Do tej pory nie było jednoznacznej inicjatywy lokalnej ani pomysłu na odrębny , niekolejowy sposób jego zagospodarowania . Po zakończeniu użytkowania przez służby kolejowe, budynek był przeznaczony do najmu, lecz bez pozytywnego skutku, z uwagi na niekorzystne jego położenie .
Do tej pory nie został przedstawiony konkretny pomysł na zmianę sposobu zagospodarowania budynku .
Mimo tych okoliczności podejmiemy próby powstrzymania planów PKP –tj fizycznej likwidacji obiektu . Pozostaje pytanie o jego docelowe przeznaczenie, o koszty przywrócenia do sprawności technicznej oraz dalszego administrowania.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-18 08:35:58, przez Mieszkaniec
Witam,gdzie mieszkańcy Gminy Chybie mogą wyrobić paszport?
Dziękuję za odpowiedź.
 
Uprzejmie informujmy, że mieszkańcy gminy Chybie mogą załatwić sprawy paszportowe w Oddziale Zamiejscowym w Bielsku-Białej Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Terenowa Delegatura Paszportowa w Bielsku-Białej ma siedzibę przy ul. Piastowskiej 40, nr tel. 33 81 36 292, fax. 33 82 28 735.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-12 15:32:23, przez zaciekawiony mieszkaniec
Witam. Mam pytanie dotyczące dotacji w gminie Chybie do alternatywnych źródeł energii?? Czy istnieje jakiś program dotacji lub dopłaty na wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub inne źródła??
Pozdrawiam
 
Szanowny Mieszkańcu, Gmina Chybie realizowała tzw. Program Ograniczenia Niskiej Emisji (wymiana „starych” niskosprawnych źródeł ciepła na nowe – o wyższej sprawności energetycznej oraz dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych) w latach 2008-2011.
Pan Wójt, biorąc pod uwagę możliwości dofinansowania zewnętrznego, które się pojawią odnośnie tego tematu, rozważy uruchomienie podobnego programu w kolejnych latach.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-02-02 09:06:15, przez mieszkaniec
Czy w naszej gminie, w czasie ferii zimowych organizowane są (poza stałą ofertą GOK) jakieś zajęcia dla dzieci szkół podstawowych?
 
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych organizowane są przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „RADOŚĆ” – zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Chybiu oraz RKS Cukrownik Chybie – zajęcia sportowe sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego oraz gimnastyki sportowej.
Szczegółowe informacje umieszczono w dziale „Aktualności” na stronie internetowej naszej Gminy (www.chybie.pl)
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-27 08:01:37, przez xmen
Drugi dzien po opadach, odsniezone, ale podjazdy nie sypane, slisko, masakra, zjazd do Dudni, wyjazdy na Bielską. Może dałoby się interweniować?
 
W odpowiedzi na zadane pytanie Wójt Gminy Chybie informuje, że interwencja została przyjęta i  niezwłocznie przekazana wykonawcom usługi zimowego utrzymania dróg gminnych.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-17 07:12:00, przez Zarzeczanin
Witam. Chciałem zapytać, jakie są szanse na to, że wzdłuż ulicy Wyzwolenia do Zarzecza będzie zrobiony chodnik? Ruch pieszych i rowerzystów jest bardzo duży i niebezpieczny.
 
Wójt Gminy Chybie Pan Janusz Żydek zamierza kontynuować działania zmierzające do budowy chodnika wzdłuż ul. Wyzwolenia celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Aktualnie zadanie pn. „budowa chodnika wraz ze ścieżka rowerową przy ul. Wyzwolenia (etap I)” z kwotą 100 tys. zł zostało wpisane do projektu budżetu na 2015 rok.
W pierwszej kolejności konieczne będzie zaktualizowanie posiadanej przez tut. Urząd Gminy dokumentacji technicznej, a następnie możliwa będzie – w ramach środków posiadanych lub dodatkowo pozyskanych środków zewnętrznych - realizacja części przedsięwzięcia. Pierwszy etap obejmować będzie odcinek ul. Wyzwolenia od remizy OSP Chybie do sklepu BOHEN, tj. odcinek, przy którym istnieje sieć kanalizacji sanitarnej.
Będziemy czynić starania, aby ta inwestycja była kontynuowana w kolejnych latach, by w efekcie końcowym chodnik doprowadzić do skrzyżowania ul. Wyzwolenia i Podgroble w Zarzeczu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-07 19:17:44, przez Chybianka
Witam nowego Wójta
Chciałam zapytać czy w naszej gminie wydawana jest Lokalna Karta Dużej Rodziny czy Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny w przypadku której są zniżki na terenie całego kraju?
 
W odpowiedzi na pytanie czy w Gminie Chybie wydawana jest Lokalna Karta Dużej Rodziny czy Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – uprzejmie wyjaśniam, że w Gminie Chybie obowiązuje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, na stronie www.rodzina.gov.pl oraz na stronie www.empatia.mpips.gov.pl, który jest na bieżąco aktualizowany.
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-07 13:46:18, przez Zarzeczanka
Witam, począwszy od 5 stycznia na ulicach Zarzecza i Chyba utrzymuje się dość gruba warstwa lodu (np, ulica Podgroble, Olchowa, Sienkiewicza, miejscami Wyzwolenia). Aby wyjść na spacer, czy przejechać samochodem po tych drogach trzeba mieć sporo odwagi. Czy można zwrócić uwagę służbą, które są odpowiedzialne za odśnieżanie aby bardziej się do tego przyłożyły?
 
Dziękuję za zgłoszoną interwencję; została ona niezwłocznie przekazana podmiotom zajmującym się zimowym utrzymaniem dróg gminnych. W przypadku uwag dotyczących tego tematu, możecie Państwo przekazywać je na bieżąco telefonicznie dzwoniąc do Urzędu Gminy (nr tel. 33 8561096 wew. 27).
 
 
Pytanie zadane dnia 2015-01-06 21:26:45, przez Rodzina 3+
Witam, czy planuje Pan Wójt jakieś udogodnienia dla rodzin KDR? Wiem, że w gminie nie ma basenu, lodowiska, kina, ale może darmowe autobusy albo bony na święta?
 
Odpowiadając na pytanie w sprawie funkcjonowania w Gminie Chybie zniżek dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny – informuję, że partnerem tego programu o zasięgu ogólnopolskim są bezpośrednio instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy prywatni.
Przedsiębiorcy sami decydują o przystąpieniu do udziału w programie, określając rodzaje ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych. Szczegółowe warunki przystąpienia firmy są ustalane indywidualnie. Wójt nie uczestniczy w tych działaniach.
Na stronie internetowej Gminy Chybie w zakładce Karta Dużej Rodziny i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chybie znajdują się informacje i jednocześnie zaproszenie Wójta Gminy dotyczące przystąpienia przez przedsiębiorców do programu.
Biorąc pod uwagę Pani pytanie, Wójt Gminy ponownie zwróci się z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia lokalnych przedsiębiorców do programu Karta Dużej Rodziny i przedstawienie swoich ofert mieszkańcom Gminy.
 
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 32 ] >> koniec
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
niedziela, 24 maja 2015
144 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
imieniny
Joanny, Zdenka, Zuzanny
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl

Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI