Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Start
KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA     |     www.projekty.chybie.pl     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS Bielsko-Biała     |     Rozkład PKS Pszczyna     |     Rozkład TRANSKOM     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna Zadaj pytanie Wójtowi
Pytanie do... - lista
 

Pytanie zadane dnia 2014-10-09 22:22:40, przez Mieszkaniec
Pani Wójt,
proszę o informację, kiedy zacznie działać oświetlenie uliczne na ul. Bieniowieckiej ?
Instalacja jest już gotowa od ok. 3 miesięcy...
Dlaczego to tak długo trwa ?
 
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące oświetlenia ulicznego wyjaśniamy:
1) z uwagi na obowiązującą ustawę o zamówieniach publicznych co roku przeprowadzana jest procedura przetargowa na zakup energii elektrycznej dla gmin.
Gmina Chybie w roku 2014 zakupuje energię elektryczną od firmy Corrente sp. z o.o. z  Ożarowa Mazowieckiego,
2) Usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczone są przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków.
W związku z rozdzieleniem zakupu energii elektrycznej od usługi dystrybucji energii elektrycznej po zakończeniu inwestycji oświetleniowej, wykonawca zgłasza roboty do TAURON w Cieszynie celem dokonania odbioru.
Po dokonanym odbiorze nowej inwestycji zawierany jest aneks do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja w Częstochowie.
Po otrzymaniu aneksu na dystrybucję przesyłamy go do firmy CORRENTE celem zawarcia aneksu do umowy na dostawę energii elektrycznej.
Z uwagi na procedury obowiązujące w poszczególnych firmach terminy załatwiania formalności wydłużają się, na co gmina nie ma wpływu.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-10-08 20:23:26, przez Chybianin
Dzień dobry
W jednym z wcześniejszych wydań ˝Nowej Formacji˝ pojawiła się informacja iż na ulicy Lipowej zostanie wprowadzona dwukierunkowa organizacja ruchu. Do teraz od strony hali sportowej jest zakaz wjazdu. Proszę o wyjaśnienie tego nieporozumienia.
 
Zmiana ruchu jednokierunkowego na ul. Lipowej na dwukierunkowy wymaga sporządzenia nowej organizacji ruchu, uzyskania uzgodnienia z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i jej zatwierdzenia przez właściwy organ.
Wg stanu na dzień dzisiejszy do tut. Urzędu Gminy nie wpłynął jakikolwiek pisemny wniosek, by takiej zmiany dokonać, tak więc nadal obowiązuję tam ruch jednokierunkowy – od. ul. Bielskiej do ul. Sportowej.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-09-15 09:47:18, przez Mieszkaniec
Czy w naszej Gminie był brany kiedyś pod uwagę projekt promocji Gminy Chybie, a właściwie rozpropagowanie informacji na temat Gminy wśród mieszkańców powiatu? Bardzo niepokojące zjawisko można zaobserwować w szczególności wśród mieszkańców Cieszyna, którzy najwyraźniej mogą nie wiedzieć, czy taka Gmina występuje. Przekłada się następnie to na relacje i dyskryminacje naszych mieszkańców wśród cieszyńskiej społeczności, m.in. w szkołach. Problem nie dotyka samych uczniów, ale również znacznie nauczycieli, polityków. Najnowszym przykładem jest serwis internetowy ox.pl, a właściwie podstrona wybory.ox.pl. Czy są jakieś pomysły na promocję naszej Gminy?
 
Szanowny Mieszkańcu, nieznajomość naszej gminy wśród mieszkańców pozostałych gmin powiatu cieszyńskiego w szczególności mieszkańców Cieszyna może wynikać z braku zainteresowania działaniami promocyjnymi, jakie czyni gmina, a w szczególności publikacjami jakie są regularnie wydawane. Gmina Chybie dysponuje zarówno folderem promocyjnym, mapą gminy jak również przewodnikiem turystycznym „Gmina Chybie. W krainie utopca”, który otrzymał wyróżnienie przyznawane przez Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK na XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Finał tegoż przeglądu odbył się na Tour Salonie 2013 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Przewodnik można nabyć w księgarniach w Chybiu, Cieszynie czy nawet Bielsku Białej. Foldery i przewodnik można również wypożyczyć w bibliotekach, w tym w bibliotece miejskiej w Cieszynie.

Gmina Chybie współtworzy również publikacje wydawane przez Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” oraz Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, których jesteśmy członkami. Informacje na temat gminy Chybie znajdują się w:
• Informatorze Turystycznym „Śląsk Cieszyński”,
• Przewodniku „Beskidy. Kultura, przyroda, turystyka, sport i rekreacja”,
• Miniprzewodniku po Śląsku Cieszyńskim,
• mapie krajoznawczej „Żabi Kraj”,
• mapie turystycznej „Śląsk Cieszyński”,
• mapie turystycznej „Cieszyńska Kraina”,
• przewodniku po gminnych kompleksach tras Nordic Walking,
• przewodniku „Razem w Euroregionie”,
• albumie „W Żabim Kraju”,
• grach planszowych „Żabi Kraj” oraz „Wszędobyl. Euroregion Śląsk Cieszyński”, itd.

Gmina Chybie posiada własną stronę internetową, stronę internetową Gminnego Ośrodka Kultury oraz profil na facebook’u, na których staramy się na bieżąco publikować najnowsze wieści, ciekawostki czy atrakcje związane z nasza gminą. Na wspomnianym przez Pana portalu ox.pl pojawiają się wiadomości oraz fotoreportaże z naszej gminy. Również na podstronie wyborczej portalu ox.pl - serwis wyborczy powiatu cieszyńskiego - we wszystkich zakładkach znajduje się gmina Chybie, które niebawem jak podejrzewamy zostaną uzupełnione kandydatami.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-09-12 08:26:40, przez anna
Dlaczego nie można uprosić aby na stronie gminy została umieszczona aktualna lista jak należy segregować śmieci.
 
Zasady segregacji uwzględniające wszelkie zmiany jakie zaszły od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości w gminach zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-08-27 08:06:33, przez mieszkaniec
Witam,
czy na terenie gminy Chybie dokonywany jest pomiar zanieczyszczenia powietrza?
 
Zgodnie z przekazaną w miesiącu listopadzie 2013 r, publikacją „Stan Środowiska w Województwie Śląskim w 2012 r.” opracowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 2013 Biblioteka Monitoringu Środowiska (publikacja dostępna na stronie www.katowice.pios.gov.pl) na terenie gminy Chybie nie ma punktów pomiaru powietrza, w których Inspektorzy WIOŚ w Katowicach dokonywali by pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-18 18:21:41, przez Henryk
Pani Wójt chciałbym się dowiedzieć, jakie czynności należy zrobić w przypadku łamania przepisów przez sołtysów, radnych i inne osoby samorządu gminnego? Mianowicie, jeśli chodzi o całodniowe wypalanie suchej trawy i pozostawienie jest bez jakiegokolwiek nadzoru w otoczeniu innych wysuszonych traw? Co w takiej sytuacji krok po kroku należy uczynić? Jest ewidentny przykład łamania przepisów, tworzenia zagrożenia pożaru w temperaturach powietrza bliskich 30 stopni Celsjusza. Niestety niektórzy radni i sołtysi myślą, że nie obowiązują ich przepisy ze względu na pełnioną funkcję społeczną. Jeszcze raz bardzo proszę o wskazówki.
 
Jeżeli sytuacja, której jest Pan świadkiem, w Pana przekonaniu stanowi naruszenie obowiązującego prawa, to należy niezwłocznie zawiadomić policję.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-15 11:55:24, przez mieszkaniec
Witam,
Z racji, że nie wiadomo jak długo będzie trwał remont ulicy Targowej, czy w ramach bezpieczeństwa nie można byłoby postawić sygnalizacji świetlnej? Wielu kierowców nie posiada w ogóle zdrowego umysłu i rozsądku, co może wiązać się z różnymi przykrymi wypadkami i incydentami. Bardzo prosiłbym, jeżeli jest to niemożliwe o poprawienie bezpieczeństwa na czas remontu.
 
Aktualnie na ul. Targowej jest już układana nawierzchnia asfaltowa, w związku z czym nie widzę zasadności wprowadzania rozwiązań, o których Pan pisze.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-09 22:52:45, przez mieszkanka wspólnoty
Witam, mam pytanie gdzie i w jakiy sposób mieszkańcy wspólnoty Zgoda mają segregować śmieci, skoro kubly do segregacji zostały zabrane a nikt żadnej informacji mieszkańcom nie przekazał. Mieszkanka
 
Odpowiadając na zadane przez „mieszkankę wspólnoty” pytanie udzielam poniższego wyjaśnienia.
1) W Rozdziale 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) określone zostały „Obowiązki właścicieli nieruchomości”. W art. 5 ust. 1 pkt. 1 tejże ustawy sprecyzowano, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez:
wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustawa ta stanowi również, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

2) Zgodnie z aktualnie obowiązującym brzmieniem § 2 ust. 2 uchwały Rady Gminy Chybie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi : Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zobowiązany jest do dostarczania właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, za wyjątkiem żużlu i popiołu.
3) W zgodzie z powyżej przytoczonymi przepisami została przygotowana dokumentacja przetargowa, a w wyniku przeprowadzonego przetargu – wybrany został przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu naszej Gminy. Przedsiębiorstwo TRANSGÓR z Rybnika nie ma obecnie obowiązku wyposażenia nieruchomości na terenach zabudowy wielomieszkaniowej w pojemniki służące segregacji odpadów; dostarcza ono jedynie worki.
Nie ma jednak przeszkód, aby zarząd wspólnoty mieszkaniowej podjął rozmowy z tym przedsiębiorcą w sprawie rozwiązania tego problemu np. poprzez zawarcie odrębnej umowy dot. wynajmu pojemników.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-07 16:14:55, przez Waldemar
Dzien dobry,
Chcialbym prosic o wyjasnienie kwestii, odnosnie stawek oplat za smieci. Chodzi mi o dokladnie o przypadek odpadow segregowanych: stawke 8zl w domach jednorodzinnych, a stawke 7zl w domach wielorodzinnych. Dlaczego, mieszkancy domow wielorodzinnych, tj. wspolnot mieszkaniowych maja nizsza stawke? Z jakiej racji, skoro i tak maja wieksza liczbe odbiorow odpadow w miesiacu? Czy mam rozumiec, ze jest to grupa mieszkancow z przywilejami? Jezeli tak jest, to dlaczego na terenie naszej Gminy nie mozna budowac blokow mieszkalnych?

Kolejna sprawa dotyczy harmonogramu odpadow, rowniez w odniesieniu do podniesionej stawki. Dlaczego w nowym harmonogramie liczba odbioru odpadow niesegregowanych wynosi ˝jeden˝, a wczesniej ˝dwa˝ razy w miesiacu? Mozna zaakceptowac ten stan, ale niedorzeczne jest, aby w miesiacach upalnych tj. lipiec, sierpien byl prowadzony odbior popiolu. Z czego bedziemy placili w ostatecznosci, tylko i wylacznie za paliwo i przejazd po naszej gminie pracownikow firmy. Powinien byc wprowadzony zapis w regulaminie, ze jezeli mieszkancy nie maja w danym miesiacu popiolu, to moga oddac kubel z odpadami niesegregowanymi. W przypadku zimowych miesiacow - tylko raz. Skorzystalem z propozycji zadania pytania, poniewaz jest to dla mnie troszeczke nienormalne, kiedy na termometrze mamy 50 stopni w sloncu, a panowie przeprowadzaja odbior kublow z popiolem.Czy mam rozumiec, aby nie czuc sie stratnym, powinienem sobie zapalic w piecu, dla podgrzania atmosfery?
 
W odpowiedzi na pytanie, wyjaśniam j.n.
Zróżnicowanie stawek opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla terenów zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej, zgodne z prawem, w Gminie Chybie zostało wprowadzone po raz pierwszy po wyłonieniu pierwszego wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – firmy PUK z Rudy Śląskiej, i dokonaniu stosownych wyliczeń, jeszcze w 2013r. Wówczas to opłata przy segregacji wynosiła 6 zł, a w tym samym przypadku na terenach zabudowy wielorodzinnej – 5 zł. Obecnie analogicznie jest to odpowiednio 8 i 7 zł.
To zróżnicowanie jest związane z tym, iż śmieci na terenach o wysokiej koncentracji budownictwa (bloki wielomieszkaniowe) są w dużych ilościach gromadzone na stosunkowo niewielkim obszarze, a czasem nawet w jednym miejscu, co obniża czynnik kosztów transportu w ramach całości kosztów firmy usługowej.
Sprawa ta była przedmiotem głosowania podczas czerwcowej sesji RG Chybie i większość radnych przychyliła się do propozycji takiego właśnie zróżnicowania stawek opłat.
Odnośnie drugiej z poruszanych w pytaniu spraw obszernie wypowiedziałam się w odpowiedzi na jedno wcześniejszych pytań z zakresu tematyki odpadowej. Tutaj dodam tylko, iż popiół/żużel powstaje nie tylko w wyznaczonym ścisłymi granicami sezonie grzewczym (październik-kwiecień), lecz – w sporej grupie budynków w związku z podgrzewaniem do celów uzyskania ciepłej wody użytkowej lub z innych względów (np. piece kaflowe, dni z niższa temperaturą powietrza) – również w innych miesiącach.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-07-04 18:24:46, przez Anna
Skoro możliwe jest zbudowanie chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia proszę aby również w przyszłorocznym budżecie został uwzględniony chodnik wzdłuż ulicy Cieszyńskiej od byłej cukrowni do ulicy Jastrzębiej. Z całą pewnością jest równie potrzebny.
 
Tak, jak już kiedyś napisałam w odpowiedzi na jedno z podobnych pytań, mam świadomość wielości zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w zakresie budowy chodników (w większości wzdłuż dróg powiatowych). Nie kwestionując potrzeby budowy chodnika wzdłuż ul. Cieszyńskiej, chciałabym jednak zwrócić uwagę, iż temat budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia był podnoszony już znacznie wcześniej, a poza tym dla tego zadania była wykonana dokumentacja projektowa. Co do zadania przy ul Cieszyńskiej na dzień dzisiejszy takiej dokumentacji nie posiadamy.
Oczywiście o kolejności realizacji poszczególnych przedsięwzięć w 2015 roku i następnych latach zdecydują już władze samorządowe nowej kadencji.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-30 12:54:34, przez Mieszkaniec
Witam,
proszę o informację na temat wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od 01.07.2014
 
Na podstawie uchwały NR XXXIV/318/2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z dniem 1 sierpnia 2014r. ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości :
- 20,00 zł miesięcznie od osoby (stawka podstawowa stosowana w przypadku braku segregacji odpadów);
- 8,00 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, przy czym stawka ta wynosi 7 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej w budynku wielomieszkaniowym położonym na obszarze oznaczonym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” oraz „tereny
zabudowy usługowej”.
Bez zmian natomiast pozostają ulgi w opłacie dla rodzin wielodzietnych.
W miesiącu lipcu b.r. obowiązują stawki opłaty w dotychczasowej wysokości.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-29 00:25:07, przez Mieszkaniec
Kiedy będzie zrobiony chodnik wzdłuż ul. Wyzwolenia do Zarzecza? Jest bardzo duży ruch, czy musi wydarzyć się jakieś nieszczęście, żebyśmy doczekali się chodnika w tą stronę gminy? Od wielu lat słyszymy tylko obietnice, kiedy zostaną wreszcie spełnione???
 
Odpowiadając na zadane pytanie podtrzymuję to, co deklarowałam wcześniej i co zostało uzgodnione m.in. na zebraniu z udziałem mieszkańców ul. Wyzwolenia, iż rozpoczęcie prac związanych z budową chodnika od OSP Chybie w kierunku Zarzecza może nastąpić najwcześniej po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie naszej Gminy. W związku z tym, że budowa systemu kanalizacji zbiorczej dobiega końca, postaram się uwzględnić zadanie dotyczące budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy tej ulicy w projekcie budżetu na 2015 rok.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-27 21:38:40, przez Piotr
Szanowna Pani.
Proszę o podanie do publicznej wiadomości informacji na temat przeprowadzonego przetargu na wywóz śmieci. Jest to informacja publiczna i mamy prawo znać szczegóły dotyczące złożonych ofert. Fakt jest taki że obecna propozycja wywożenia odpadów jest o 100% droższa (nie posiadam odpadów ze spalania ). Myślę że zbliżające się wybory samorządowe zweryfikują kompetencje dotychczasowych radnych naszej gminy. Z poważaniem mieszkaniec Chybia.
 
Informacje na temat przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych są opublikowane na stronie internetowej Gminy Chybie www.chybie.pl w zakładce „Zamówienia publiczne”/Archiwum; zamieszczone tam jest m.in. „Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego” z 5.06.2014r.
Tak jak już kilkakrotnie to tłumaczyłam, dochody z opłaty wnoszonej przez mieszkańców mają pokryć całość kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-26 20:42:01, przez Chybianin
Chciałbym zgłosić niepokojący stan wiaduktu przy dworcu PKP. Przechodząc przez DREWNIANY wiadukt można odczuwać skrzeczące pod nogami drzewo i uginające się. Czy w XXI wieku nie powinna być ona betonowa? Może właśnie wtedy podróżni nie łamaliby notorycznie przepisów dochodząc do peronów w miejscach wzbronionych. Bardzo prosiłbym o odpowiedź, czy PKP wyremontuje nam wiadukt oraz peron środkowy(nie znam numeru), którego podłoże również się zapada w kierunku torów, co jest bardzo niebezpieczne. Proszę o zrozumienie, ale lepiej dmuchać na zimne. Chyba nikt nie chce nieszczęścia, a tymbardziej poczuć go na własnej skórze. Proszę o interwencje i opdowiedź. Pozdrawiam
 
Po sprawdzeniu stanu obiektów na gruncie stwierdzono, co następuje:

Kładka dla pieszych w Chybiu, umożliwiająca wejście na perony osobowe nie jest drewnianym wiaduktem, lecz kładką o konstrukcji stalowej, której renowacja została zakończona w roku 2012 i obecnie nie budzi zastrzeżeń pod względem sprawności technicznej .
W czasie prac remontowych zakonserwowano antykorozyjnie konstrukcję stalową oraz wymieniono wszystkie elementy nawierzchni pomostu głównego wraz ze stopniami i podestami biegów schodowych. Nawierzchnia na pomoście oraz biegi schodowe wykonano z nowej dyliny drewnianej właściwej co do wytrzymałości, a jej elementy, czasem wydające odgłosy skrzypienia co jest charakterystyczne dla drewna, nie są oznaką niebezpieczeństwa dla użytkowników. Tok prac remontowych był na bieżąco monitorowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, a wydane zalecenia zostały wykonane w całości do 19 czerwca 2012 r.

Peron osobowy w stacji Chybie nr 1 – wyspowy, dwukrawędziowy, posiada nawierzchnię z płyt betonowych, chodnikowych 50x50, w wielu miejscach zdeformowaną. Obustronnie w obszarze przykrawędziowym występują większe deformacje, powodujące istotne niebezpieczeństwo
dla pieszych - pasażerów PKP, szczególnie w czasie wsiadania i wysiadania z pociągów i szynobusów. Stan taki wymaga interwencji w PKP Polskie Linie Kolejowe- Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu celem wyegzekwowania naprawy peronu w zakresie przynajmniej miejsc niebezpiecznych.
Obecnie przygotowujemy pismo do PKP PLK ZLK dotyczące przedmiotowej sprawy.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-26 07:47:06, przez jeszcze spokojny mieszkaniec.
Witam.
W dniu wczorajszym dostałem informację na temat nowych zasad gospodarki odpadami.
W związku z powyższym mam kilka pytań:
1. Dlaczego cena wzrasta gdy w innych gminach obniżają opłatę lub nie ulega ona zmianie?
2. Co lepszego dostajemy w podniesionej cenie?? Brak możliwości oddawania śmieci w workach obok kubła? Zakup kubła przez mieszkańca?
3. Czy firma wyposaży mieszkańców w dodatkowe kosze na odpady?? W innych gminach za mniejszą cenę mieszkańcy dostawali kubły.
 
W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie(a) uprzejmie wyjaśniam, jak niżej.
Do tej pory wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Chybie kształtowała się na poziomie wartości najniższych w powiecie cieszyńskim. Umowa z wykonawcą usług była zawarta na okres roku, tj. do 30 czerwca 2014r., stąd też zaistniała konieczność ogłoszenia nowego przetargu. Dopiero po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy odbioru odpadów komunalnych można ustalić podstawowy element kosztów funkcjonowania systemu – koszt usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę na terenie danej gminy. Wybrana została oferta wykonawcy - Firmy TRANSGÓR z Rybnika. Niestety, pomimo iż jest to najtańsza spośród złożonych ofert, jest ona znacząco droższa od dotychczasowej. Stąd też, przy przyjętej metodzie ustalania opłaty: od mieszkańca/miesiąc, wysokość opłaty miesięcznej określa się dzieląc całość kosztów funkcjonowania systemu przez liczbę mieszkańców zamieszkujących (wg złożonych deklaracji) na terenie Gminy Chybie i przez 18 miesięcy (czas trwania nowej umowy). Innymi słowy system ten ma być systemem samofinansującym, tzn. dochody z wnoszonych przez mieszkańców opłat winny bilansować koszty.
Ponadto proszę pamiętać o tym, że nowy system jest powszechny (dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych), ma prowadzić do pogłębienia segregacji i odzysku nadających się do tego odpadów, a  gminy zostały zobowiązane do uruchomienia punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych. Dodatkowo w naszej gminie przyjęto, iż w ramach opłaty odbierana będzie każda ilość odpadów : zarówno segregowanych, jak i zmieszanych – nie wprowadziliśmy w tym zakresie żadnych limitów.
Tak więc w taki sposób ustalona opłata śmieciowa ma charakter ryczałtowy i w pewnym sensie solidarnościowy tzn. wszyscy płacimy za kompleksową usługę na terenie gminy, niezależnie od ilości i rodzaju odpadów wyprodukowanych na konkretnej nieruchomości.
Wyposażenie własnej nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne było i jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w gminach stworzyła możliwość przejęcia tego obowiązku przez gminę w ramach tzw. opłaty śmieciowej. W sposób w pełni przemyślany podjęliśmy decyzję, aby firma w ramach nowego systemu dostarczała worki na odpady segregowane, a właściciel nadal był zobowiązany do posiadania pojemnika (kubła) na odpady zmieszane. Przerzucenie obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kubły na usługodawcę z całą pewnością wpłynęłoby na jeszcze większy wzrost kosztów, a co za tym idzie – stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-24 07:22:07, przez Bartek
Witam.
W związku ze zmianami zasad gospodarowania odpadami i firmy zajmującej się tym mam pytanie. Jako że popiół będzie odbierany osobno, a nie tak jak dotychczas wraz z odpadami niesegregowalnymi to czy firma odbierająca odpady wyposaży nieruchomości w dodatkowe kubły jak to ma miejsce w sąsiednich gminach??
 
Odpowiadając na Pana pytanie przytoczę fragment odpowiedzi na pytanie zadane przez innego mieszkańca dnia 2014-06-26 :
„Wyposażenie własnej nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne było i jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Ubiegłoroczna nowelizacja ustawy dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach stworzyła możliwość przejęcia tego obowiązku przez gminę w ramach tzw. opłaty śmieciowej. W sposób w pełni przemyślany podjęliśmy decyzję, aby firma w ramach nowego systemu dostarczała worki na odpady segregowane, a właściciel nadal był zobowiązany do posiadania pojemnika (kubła) na odpady zmieszane. Przerzucenie obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w kubły na usługodawcę z całą pewnością wpłynęłoby na jeszcze większy wzrost kosztów, a co za tym idzie – stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-23 10:34:40, przez Właściciel działki
Czy na terenie gminy właściciel działki posiada obowiązek wykaszania trawy?
Czy regulują to jakiekolwiek przepisy (np. ile razy w roku należy wykaszać trawę lub jaka powinna być jej maksymalna wysokość)?
Czy za brak wykaszania grożą jakieś kary finansowe?
 
Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 ze zm.) obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami
i chwastami.
W związku z powyższym zobowiązujemy mieszkańców do likwidacji chwastów rosnących na działkach poprzez ich koszenie. Zarośnięte i zachwaszczone działki stanowią niechlubną wizytówkę gminy. Często zmuszeni jesteśmy upominać się o ich wykoszenie z uwagi na interwencje mieszkańców, na których nieruchomości przenoszą się chwasty rozsiane z tych działek. W związku z brakiem systematycznego koszenia proces zarastania działek postępuje tworząc uciążliwe sąsiedztwo dla okolicznych mieszkańców, bowiem nieużytkowana nieruchomość porośnięta wysoką trawą stanowi dogodne miejsce dla występowania gniazd os, szerszeni, gryzoni oraz lisów, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców osiedli. Do tego dochodzi zagrożenie pożarowe, którego przyczyną mogą stać się suche chwasty.
Nie ma przepisów, które regulowałyby ile razy do roku ma być działka koszona, a tym bardziej jaka powinna być wysokość trawy, chodzi o to, aby działka nie stanowiła uciążliwości dla użytkowników działek sąsiednich.
Ze względu na to, że działka stanowi własność prywatną, którą może rozporządzać właściciel w myśl art. 140 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) odpowiedzialność za jej utrzymanie ponoszą właściciele i to oni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku zaistnienia zagrożenia.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-18 09:03:28, przez mieszkaniec
Gdzie można się zapoznać na stronie internetowej z ustawami gminy? Głównie chodzi mi o utrzymanie terenów niezabudowanych? Nie ukrywam, że ma to związek z wysoką trawą przez którą przesiewają się chwasty na inne tereny, głównie zabudowane?
 
Uprzejmie informuję, że z uchwałami Rady Gminy Chybie, w tym stanowiącymi akty prawa miejscowego, można zapoznać się na stronie internetowej WWW.chybie.samorzady.pl w zakładce RADA GMINY/UCHWAŁY lub w zakładce AKTY NORMATYWNE/AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-04 19:02:41, przez mieszkaniec Targowej
Dzien dobry,

Chcialbym sie dowiedziec kiedy bedzie skoszona trawa przy ulicy Targowej i Sportowej ?
 
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż pismem z dnia 21.05.2014 r. zwrócono się do Nadleśnictwa Bielsko o wykoszenie chwastów rosnących na kilku działkach, nad którymi sprawują trwały zarząd, między innymi dotyczyło to działki przy ul. Sportowej i Targowej. W dniu 06.06.2014 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo z dnia 02.06.2014 r., w którym Nadleśnictwo zobowiązuje dzierżawcę tej działki do jej wykoszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania tego pisma.
 
 
Pytanie zadane dnia 2014-06-03 16:36:51, przez mieszkaniec
Witam.kto zarzadza stadionem cukrownika?bo nie rozumiem dlaczego jest zamkniety w niedziele w godzinach porannych..przeciez niektorzy tylko w weekend maja czas i nie moga z niego skorzystac
 
Stadionem zarządza RKS "Cukrownik".
Stadion w tygodniu otwarty jest w godz. 6.00 do 20.00 zaś w niedzielę w godz. 8.00 do 20.00.
Zostały przeprowadzone rozmowy dyscyplinujące z pracownikami odpowiedzialnymi za otwieranie stadionu.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zarząd RKS Cukrownik Chybie
 
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z 30 ] >> koniec
 
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
sobota, 25 października 2014
298 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Ingi, Maurycego, Sambora
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Chybie, ul. Bielska 78, 43-520 Chybie, pow. cieszyński, woj. śląskie
tel.: +48 338561096, fax: +48 338545055, email: sekretariat@chybie.pl, http://www.chybie.pl

Copyright (c) 2010 URZĄD GMINY W CHYBIU i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI